Glacier White
Flowering time:
early
Vigor:
semi vigorous
Type of flower:
single
Foliage:
green leaf